Zasady świadczenia usług Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Weszła w życie: 2 września 2022 roku
01

OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA

1.1. Proszę uważnie przeczytać tekst tej Umowy. Akceptując Umowę, zgadzają się Państwo na wszystkie jej warunki i potwierdzają, że wszystkie postanowienia są dla Państwa zrozumiałe. W związku z powyższym, proszę zapoznać się z tekstem danej Umowy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na jej warunki i zasady albo z jakimkolwiek innym punktem, proponujemy rezygnację z zawierania umowy i korzystania z usług Firmy.
1.2. Prosimy również o upewnienie się, że przeczytali Państwo Politykę prywatności https://practima.io/pl/privacy, w której szczegółowo opisano zbiór, przetwarzanie i ochronę danych osobowych Practima. Ten dokument jest częścią tej Umowy i możemy od czasu do czasu ją aktualizować.‍
1.3. Ta Umowa jest umową prawną między Państwem, a Practima Sp. z o.o, usytuowaną pod adresem ul. Długa 29, 00-238, Warszawa, Polska.
1.4. Jeśli mają Państwo mniej niż 18 lat, proszę o poproszenie swoich rodziców albo opiekunów o przejrzenie i potwierdzenie tej Umowy w Państwa imieniu (ponieważ w niektórych krajach osoby, które nie ukończyły określonego roku życia, nie mogą zawierać umów prawnych takich jak ta Umowa).‍
1.5. Jeśli nie ukończyli Państwo osiemnastego roku życia, potrzebują Państwo zgody rodziców lub opiekunów. Dziecko otrzymuje dostęp do Usług Firmy wyłącznie za zgodą rodziców w porządku przewidzianym w tej Umowie.‍
1.6. Jeśli są Państwo rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka i zgadzają się Państwo na korzystanie ze Witryny albo Usługi, Umowa ta dotyczy Państwa i ponoszą Państwo odpowiedzialność za czyny dziecka.‍
1.7. Umowa zawierana jest w języku polskim.

02

DEFINICJE

2.1. Dla jednoznacznej interpretacji terminy, przytoczone niżej, wykorzystywane są w takim znaczeniu:

2.1.1. Umowa – dany dokument (dalej ‘’Umowa’’), opublikowany w Internecie pod adresem: https://practima.io/pl/oferta‍
2.1.2. Użytkownik – osoba, która zgodziła się na warunki tej Umowy i otrzymała dostęp do informacji umieszczonej na Wytrynie. Użytkownikiem może być jakakolwiek fizyczna osoba zdolna do czynności prawnych, która ukończyła osiemnasty rok życia. Użytkownik zawiera z Firmą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i zawodową.
‍2.1.3 Dzieci – fizyczna osoba, dla której Użytkownik nabył dostęp do usług Firmy i która podejmuje naukę (kursy, treningi). Dziecko otrzymuje dostęp do Usług Firmy wyłącznie za zgodą rodziców w porządku przewidzianym przez tę Umowę.
‍2.1.4. Akceptacja Umowy – pełna i bezwarunkowa akceptacja Umowy poprzez wykonanie przez Użytkownika czynności wskazanych w punkcie 3.5 Umowy.
2.1.5. Firma – Practima Sp. z o.o.
‍2.1.6. Strona – całokształt umieszczonych w Internecie stron internetowych, połączonych przez domenę https://practima.io/pl, która umożliwia nabycie, zaznajomienie się i kontakt z Firmą.
‍2.1.7. Usługi - informacyjno-komunikacyjne usługi o odpowiedniej tematyce (programy, kierunki), które świadczy Firma poprzez organizację i podczas przeprowadzania online transmisji/kursu lub za pomocą udostępniania kursów wideo. Lista usług o określonej tematyce, świadczone przez Firmę, znajduje się na Stronie. Usługi mogą być świadczone w formie kursów wideo, kursów online, treningów, indywidualnych konsultacji, webinarów, modułów, transmisji online, zajęć master class, uczęszczania w programach, modułach, et cetera.
‍2.1.8. Kurs – całokształt materiałów edukacyjnych o określonej tematyce, który może zawierać transmisje na żywo i/albo wideo/audio nagrania z zajęć, a także dodatkowe materiały i zadania w formie pracy samodzielnej oraz kontakt zwrotny, szczegółowa informacja znajduje się pod adresem https://practima.io/pl.
‍2.1.9. Wydarzenie to konkretnie określone, jednostronnie przez Firmę, miejsce, format, data i okres czasu, podczas którego świadczona jest Usługa o odpowiedniej tematyce (program).
‍2.1.10. Transmisja online – konkretnie określona, jednostronnie przez Firmę, data i godzina, podczas której świadczy się Usługę o określonej tematyce (program) poprzez udostępnienie Użytkownikowi odpowiednich zasobów w Internecie w celu
‍2.1.11. Kurs wideo – nagranie wideo o odpowiedniej tematyce (program). Użytkownikowi daje się dostęp do odpowiednich zasobów w Internecie poprzez link w profilu osobistym Użytkownika na okres określony jednostronnie przez Firmę.
‍2.1.12. Content – jakiekolwiek materiały tekstowe, graficzne, wizualne, dźwiękowi i inne, do których Użytkownik ma dostęp w trakcie świadczenia usług przez Firmę, która umieszcza je w Internecie pod linkiem https://practima.io/pl lub jakimkolwiek innym.
‍2.1.13. Osobisty profil – całokształt chronionych stron Witryny, powstałych w wyniku rejestracji Użytkownika i dostępnych po wprowadzeniu jego danych uwierzytelniających (adres email i hasło) we właściwym polu na Witrynie.
‍2.1.14. Dane osobowe – lista albo całokształt informacji o osobie fizycznej, która została zidentyfikowana albo może być konkretnie zidentyfikowana.
‍2.1.15. Przetwarzanie danych osobowych – jakakolwiek operacja albo całokształt operacji, które wykonuje się z użyciem automatyzacji testów albo bez ich użycia, z danymi osobowymi, włączając w to zbieranie, zapisywanie, systematyzację, gromadzenie, przechowywanie, precyzowanie (aktualizacja, zmiana), wypis, użycie, przekazywanie (rozszerzenie, świadczenie, dostęp), personalizacja, blokowanie, usuwanie, zniszczenie danych osobowych.
2.1.16. Zgoda podmiotu danych osobowych – dobrowolna zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie swoich danych osobowych lub dziecka, stosownie do celu ich przetwarzania, w formie pisemnej albo innej, która pozwala na wyciągnięcie wniosku odnośnie do udzielenia zgody.

03

PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY I SKUTKI PRAWNE ZAAKCEPTOWANIA WARUNKÓW

3.1. Ta Umowa zawierana jest poprzez wyrażenie pewnej i bezwarunkowej zgody Użytkownika na zawarcie Umowy w pełnym zakresie w formie elektronicznej, bez podpisu obu Stron na papierowym egzemplarzu.
3.2. Po rejestracji na stronie https://practima.io/pl/ poprzez wprowadzenie niezbędnej dla rejestracji informacji, w tym osobistej oraz wyrażenie zgody na warunki i zaznajomienie się z obowiązkowymi dokumentami, potwierdzając znakiem ‘’fajki’’ i naciśnięciem przycisku ‘’Zarejestrować się’’ albo ‘’Zapis na kurs’’, potwierdzają Państwo, że przeczytali Państwo Warunki i zaakceptowali je.
3.3. Zawierając tę Umowę, Użytkownik potwierdza, że rozumie znaczenie swoich działań i jest zdolny do kierowania nimi, nie robi tego pod wpływem gróźb, oszustwa czy przemocy. Umowa jest zawarta dobrowolnie, z uprzednim zaznajomieniem się z jej warunkami, których zawartość jest dla niego zrozumiała.
3.4. Akceptację warunków przez Użytkownika określają następujące działania:
Samodzielna rejestracja na Witrynie https://practima.io/pl/ albo poprzez otrzymanie dostępu do Kursów lub innych Usług Practima;
Zaznajomienie się z warunkami Umowy poprzez zaznaczenie zgody w specjalnej formie albo naciśnięcia odpowiedniego przycisku na Witrynie;
Dokonanie opłaty za usługi przez Użytkownika według warunków określonych przez Umowę.
3.5. Poprzez zawarcie tej Umowy Użytkownik potwierdza, że zaznajomił się z informacją o Usługach, czyli z zawartością, programami Kursu, ceną, nauczycielami i zgadza się na nabycie takich Usług.

04

REJESTRACJA NA WITRYNIE

4.1. Rejestracja na Witrynie ma miejsce pod adresem https://practima.io/pl/ Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna i dobrowolna.
4.2. Rejestracja konta przebiega poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej.
4.3. Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza swoje nazwisko i imię, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, a także inne informacje wskazane na Witrynie albo za prośbą Firmy.
4.4. Po wypełnieniu ankiety na adres e-mail, wskazany przez Użytkownika, zostanie wysłana wiadomość z linkiem, dzięki któremu Użytkownik będzie mógł potwierdzić rejestrację. Są to niezbędne kroki przy rejestracji.
4.5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i prawidłowość informacji, którą wprowadza Użytkownik przy rejestracji.
4.6. Przed rozpoczęciem kursu, pod warunkiem opłacenia go, Firma udostępnia Użytkownikowi Kurs przy pomocy poczty elektronicznej (wysyła list z danymi dostępu do nabytego Kursu).
4.7. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania trzecim osobom swojego loginu i hasła, wskazanych przez Użytkownika podczas rejestracji. W razie wystąpienia u Użytkownika podejrzeń odnośnie do bezpieczeństwa loginu i hasła albo możliwości ich bezprawnego wykorzystania przez osoby trzecie, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym Firmę, pisząc odpowiedni elektroniczny list pod adresem: hello@practima.io
4.8. W razie utraty przez Użytkownika danych autoryzacyjnych, niezbędnych do otrzymania dostępu do Witryny, lub gdy trzeba zmienić login albo adres poczty elektronicznej, które Użytkownik wskazał podczas rejestracji, wiadomość z utraconymi danymi i/albo zmianą loginu lub poczty elektronicznej, adres pocztowy może zostać wysłany za prośbą Użytkownika przez Firmę, za poprzednią pisemną ankietą, która zawiera imię, nazwisko, pseudonim i/albo numer identyfikacyjny Użytkownika, a także, jeśli trzeba będzie, kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za Usługi (opłata zamówienia, paragon). Wiadomość o utracie danych Użytkownika wysyłana jest na adres poczty elektronicznej, ukazany przez Użytkownika podczas rejestracji albo zawarty w pisemnej formie ankiety.
4.9. Komunikacja między Użytkownikiem a przedstawicielami Firmy ma odbywać się na zasadach ogólnie przyjętych wzorców zachowań i etykiety komunikacyjnej. Surowo zabrania się używania niecenzuralnych i obraźliwych słów, krzyczenia, a także gróźb i szantażu, niezależnie od tego, w jakiej formie i do kogo będą kierowane.

05

USŁUGI

5.1. Firma świadczy Użytkownikowi Usługi poprzez organizację i podczas odpowiedniego wydarzenia/transmisji online/kursu online lub przy pomocy udostępnienia wideo, a Użytkownik akceptuje i dokonuje płatności za świadczone Usługi na warunkach przewidzianych w danej Umowie.
5.2. W celu świadczenia Usług według tej Umowy Firma ma prawo angażować osoby trzecie. Firma ponosi odpowiedzialność przed Użytkownikiem za działania zaangażowanych osób jak za swoje własne.‍
5.3. Usługa świadczona poprzez wydarzenie/transmisję online/kurs online jest za taką uważana w pełnym zakresie następnego dnia po zakończeniu wydarzenia/transmisji online/kursu online, na którym była świadczona (na którą Użytkownik się zarejestrował), jeśli Użytkownik przez ten czas nie złożył poprzez elektroniczną pocztę Firmy hello@practima.io skargi, pretensji czy uwag odnośnie do jakości i kompletności świadczonej Usługi.‍
5.4. Udostępnienie kursu wideo uważa się za wyświadczoną w pełnym zakresie po wysłaniu przez Firmę Użytkownikowi na adres e-mailowy, wskazany przy rejestracji, wiadomości o umieszczeniu kursu wideo w osobistym profilu Użytkownika.‍
5.6. Dostarczając informację i/albo kopie dokumentów, Użytkownik tym samym potwierdza, że są kompletne, wiarygodne i poprawne, a także zostały osobiście dostarczone przez Użytkownika.‍
5.7. Ta umowa dotyczy wszystkich rodzajów Usług świadczonych na Witrynie, dopóki takie propozycje razem z opisem umieszczone są na Witrynie.‍
5.8. Użytkownik jest zobowiązywany do samodzielnego zaznajomienia się z warunkami tej Umowy, a Firma nie jest zobowiązana w jakikolwiek inny sposób informować Użytkownika o istnieniu Umowy oprócz publikacji jej na Witrynie https://practima.io/pl/.

06

ŚWIADCZENIE USŁUG. WYMAGANIA TECHNICZNE

6.1. W celu korzystania z Usług potrzebują Państwo komputera albo laptopa z dostępem do Internetu, przeglądarki, która pozwala na wyświetlanie stron oraz poczty elektronicznej.
6.2. Dla oddzielnych Usług w pełnym zakresie, powinni Państwo mieć:‍
6.2.1. Windows: procesor Intel albo AMD z procesorem 64- bitowym, z częstotliwością cyklu zegarowego nie mniej niż 2 GHz i SSE 4.2 albo późniejszej wersji: system operacyjny Windows 10 (64bit) wersja 1909 albo późniejsza: wersje LTSC nie nadadzą się; pamięć operacyjna minimum 8 GB (polecamy 16 GB i więcej); karta graficzna z procesorem graficznym ze wspomaganiem minimum DirectX 12 i 1,5 GB pamięci wideo DE (polecamy procesor graficzny ze wspomaganiem DirectX 12 i 4 GB pamięci wideo albo więcej dla ekranów 4k); rozszerzenie minimum 1280 x 800 ze stuprocentowym powiększeniem interfejsu użytkownika (polecamy 1920 x 1080 albo więcej ze stuprocentowym powiększeniem interfejsu użytkownika); minimum 4GB wolnego miejsca na twardym dysku (polecamy 16 GB wolnego miejsca na twardym dysku).‍
6.2.2. macOS: Procesor Intel z procesorem 64- bitowym z częstotliwością cyklu zegarowego nie mniej niż 2 GHz i SSE 4.2 albo późniejszej wersji; system operacyjny macOS Catalina (wersja 10.15 lub późniejsza) (polecamy macOS Big sur (Wersja 11) macOS Catalina (wersja 10.15); pamięć główną minimum 8 GB (polecamy 16 GB i więcej); karta wideo z graficznym procesorem z obsługą minimum Metal 1,5 GB wideo pamięci DE (polecamy procesor graficzny z obsługą 4 GB wideo pamięci albo więcej dla ekranów 4k); rozszerzenie minimum 1280 x 800 ze stuprocentowym powiększeniem interfejsu użytkownika (polecamy 1920 x 1080 albo więcej ze stuprocentowym powiększeniem); minimum 4 GB wolnego miejsca na dysku twardym (polecamy 16 GB wolnego miejsca na dysku twardym). Jeśli procesor Apple Silicon z układem ARM, to system operacyjny macOS Big Sur (wersja 11.2.2 albo późniejsza).‍
6.3. Practima Sp. z o.o nie pokrywa kosztów na podłączenie sprzętów Użytkownika do Internetu. Użytkownik sam ponosi koszty podłączenia ich do Internetu, co jest niezbędne dla korzystania z Witryny i Usług według taryfy operatora sieciowego, z którego korzysta.
6.4. W celu uzyskania dodatkowej informacji odnośnie do optymalnych technicznych ustawień i likwidacji usterek mogą Państwo zwrócić się z prośbą używając elektronicznej poczty hello@practima.io.‍
6.5. Practima Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy w korzystaniu z Usług, które świadczy Practima Sp. z o.o zgodnie z Umową, które powstały w wyniku nieprawidłowej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu komputerowego Użytkownika, albo w wyniku problemów ze sprzętem komputerowym lub podłączeniem do Internetu Użytkownika.
6.6. Practima Sp. z o.o zastrzega sobie prawo na tymczasowe przerwy albo trudności z dostępem do Witryny, na przykład, przez bieżącą obsługę i pracę nad Witryną. Practima Sp. z o.o zobowiązana jest informować o zaplanowanych przerwach albo trudnościach na Stronie https://practima.io/pl/ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

07

Prawa i obowiązki

7.1. Firma zobowiązuje się:
7.1.1. Świadczyć Użytkownikowi Usługi zgodnie z Umową.
‍7.1.2. W miarę możliwości informować (uprzedzać) Użytkownika o dodatkowych warunkach i możliwych zmianach w świadczeniu Usług poprzez umieszczenie odpowiedzialnej informacji na Witrynie i/albo wysłanie listu na pocztę elektroniczną i/albo w jakikolwiek inny sposób.
‍7.1.3. Udzielać Użytkownikowi konsultacji w organizacyjnych i technicznych kwestiach odnośnie do świadczenia Usług.
‍7.1.4. W razie potrzeby, zapewnić Użytkownikowi materiały niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniach/Online transmisjach/Wideo-, online kursach na warunkach Umowy.
7.2. Firma ma prawo:
‍7.2.1. Tymczasowo wstrzymać świadczenie Usług Użytkownikowi z technicznych albo innych przyczyn, które przeszkadzają w świadczeniu Usług, na czas likwidacji takich przyczyn.
‍7.2.2. Wstrzymać świadczenie Usług i/albo zerwać Umowę jednostronnie w razie naruszenia przez Użytkownika wziętych na siebie obowiązków i/albo gwarancji określonych przez Umowę.
‍7.2.3. Według własnego uznania i jednostronnie określić datę, format, godzinę, temat, lektorów (nauczycieli), czas trwanie i inne warunki przeprowadzenia Wydarzeń/Online transmisji/Wideo-, online kursów gdzie świadczone są Usługi, anulować albo przenosić je po uprzedzeniu Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej i/albo wiadomością SMS na wskazany przez Użytkownika przy rejestracji email i/albo telefon, i/albo czat.
‍7.2.4. Zmieniać wartość usług i umieszczać aktualną informację o niej na Witrynie. Przy czym wartość usług dostępna przed podjęciem Kursu, który opłacił Użytkownik, nie ulega zmianie.
‍7.2.5. Zmienić format, miejsce, datę i godzinę, inne warunki, które dotyczą Wydarzenia/Online transmisji/ Wideo-, online kursów, jednostronnie. W przypadku zmiany, Firma uprzedza o tym Użytkownika poprzez pocztę elektroniczną i/albo wiadomość SMS na wskazany przez Użytkownika przy rejestracji email i/albo telefon, i/albo w czat.
‍7.2.6. Przeprowadzać Online transmisję w czasie rzeczywistym oraz udostępniać Użytkownikowi nagranie z transmisji. W razie udostępnienia nagrania, Użytkownika dotyczą wszystkie, bez wyjątku, warunki tej Umowy.
‍7.2.7. Gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia Usług wysokiej jakości.
‍7.2.8. Samodzielnie ustalać wszystkie warunki świadczenia Usług.
‍7.2.9. Według własnego uznania aktualizować, zmieniać i/albo usuwać Wideo kursy, Wydarzenia, a także jakąkolwiek opublikowaną na Witrynie informację.
‍7.2.10. Aktualizować zawartość, możliwości funkcjonalne i przeznaczony dla Użytkownika interfejs Witrynie, platformy, na których świadczy się usługi, programy transmisji i inne, nie powiadamiając Użytkownika. Firma ma prawo powiadamiać Użytkownika o wprowadzonych modyfikacjach poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na Witrynie i/albo wysłany list na adres poczty elektronicznej i/albo w inny sposób.
‍7.2.11. Wysyłać na pocztę elektroniczną, numer telefonu, mesendżer Użytkownika wiadomości zawierające organizacyjno-techniczne, reklamowe lub inne informacje o możliwościach Witrynie i usług.
‍7.2.12. W czatach, w których Firma podtrzymuje kontakt z Użytkownikiem, proponować inne produkty Firmy i/albo jej partnerów, uczestnictwa w maratonach et cetera.
7.2.13. Lektorzy, nauczyciel i inni pracownicy Firmy podczas świadczenia usług mają prawo sprawdzać wykonane zadania, które pozwalają im kontrolować stan wiedzy zdobytej przez Użytkownika w trakcie świadczenia Usług.
7.2.14. Firma ma prawo anulować uczestnictwo Użytkownika w Wydarzeniach (usunąć Użytkownika z wirtualnego pokoju, anulować klucz dostępu, anulować profil et cetera) bez zwrotu kosztów w razie naruszenie przez Użytkownika zasad i etyki podczas świadczenia albo korzystania z Usług et cetera, a konkretnie za: wszczynanie międzynarodowych i religijnych konfliktów, rozpraszanie uczestników, spam, troling, reklamowanie, niecenzuralne słownictwo, chamstwo, obrażanie Firmy, prowadzącego, personelu i uczestników. Przy tym usługa będzie uważana za wyświadczoną Użytkownikowi w pełnym zakresie.
7.2.15. Firma ma prawo anulować uczestnictwo Użytkownika w Wydarzeniu/Transmisji online/Kursie wideo et cetera w przypadku przekazania osobom trzecim przez Użytkownika klucza dostępu (hasła et cetera), informacji i materiałów, które otrzymał w związku z uczestnictwem albo jakiejkolwiek innej formy rozprzestrzeniania materiałów.
7.2.16. Jednostronnie zrezygnować z Umowy lub zaniechać świadczenia Usług w razie braku opłaty od Użytkownika i niedotrzymywania terminów płatności lub innego naruszenia warunków tej Umowy przez Użytkownika.
7.2.17. Wydawać certyfikat po udanym zakończeniu Kursu.
7.2.18. Angażować osoby trzecie do w wykonanie tej Umowy bez uzgadniania tego z Użytkownikiem
7.2.19. Otrzymywać od Użytkownika informację i dokumenty niezbędne dla należytego wykonania obowiązków według tej Umowy.
7.2.20. Tymczasowo zaniechać pracy Witryny w celu przeprowadzenia niezbędnych, planowanych i profilaktycznych przerw technicznych.
7.2.21. Przeprowadzać zastępstwo osób trzecich, włączając w to nauczycieli (lektorów, ekspertów).
7.2.22. Wykorzystywać wyniki prac (fotografia, screenshoty et cetera) wykonanych podczas Kursu na portalach społecznościach i/albo reklamie.
7.2.23. Wykorzystywać fotografie dzieci, które uczestniczą albo uczestniczyły w Kursach, na swoich stronach na portalach społecznościowych, na Witrynie – w razie umieszczenia opinii przez Użytkownika, rezultatów ich prac et cetera.
7.2.24. Gromadzić dane i opinie odnośnie do wyświadczonych usług, na których podstawie można udoskonalać Kurs i reklamować swoje usługi.
7.2.25. Wymagać od Użytkownika wykonania punktów tej Umowy.
7.3. Użytkownik jest zobowiązany:
7.3.1. Do oficjalnego zaakceptowania tej Umowy zaznajomić się ze wszystkimi jej warunkami i punktami.
7.3.2. Zaznajomić się z informacją o Usługach (ich opisem, strukturą, wymaganiami technicznymi) umieszczoną na Witrynie do wypełnienia i skierowania podania.
7.3.3. Przed dokonaniem płatności zaznajomić się z Umową i zaakceptować ją.
7.3.4. Użytkownik zgadza się na wprowadzanie prawdziwej, dokładnej i pełnej informacji o sobie do kwestionariusza. Jeśli Użytkownik podaje niewiarygodną informację albo Firma ma podstawy podejrzewać, że informacja jest niewiarygodna, niepełna albo niedokładna, Firma ma prawo zaniechać rejestracji Użytkownika i odmówić świadczenia mu usług.
7.3.5. Wpłacać całą sumę w określonym terminie.
7.3.6. Użytkownik nie ma prawa przekazywać swoich praw zawartych w tej Umowie osobom trzecim bez zgody Firmy.
7.3.7. Nie naruszać prawa własności, autorskich i osobistych niemajątkowych praw Firmy.
7.3.8. Otrzymywać Usługi wyłącznie podczas Wydarzeń/Online transmisji/ Online kursu, na których będzie świadczona Usługa i na które zarejestrował się Użytkownik. Zapewnić obecność dziecka przy wykonywaniu Usług (podczas Wydarzenia) . W razie nieobecności dziecka na Wydarzeniu/Online transmisji/Online kursu koszty nie są zwracane i usługę uważa się za wyświadczoną w pełnym zakresie.
7.3.9. Użytkownik sam zapewnia dziecku dostęp do komputera i Internetu dla uczestnictwa w Online transmisji/Online kursie i w celu obejrzenia Wideo kursu.
7.3.10. Samodzielnie monitorować możliwe zmiany formatu, daty, czasu, miejsca przeprowadzenia zajęć, programu i innych warunków, które dotyczą Wydarzeń/Online transmisji/Wideo kursu et cetera na stronie Wydarzeń/Online transmisji/Wideo kursu (na którą zarejestrował się Użytkownik) na Witrynie i/albo czatach Kursu, a w razie powstania zmian, zaakceptować je.
7.3.11. Samodzielnie instalować aplikacje, programy et cetera, za których pomocą będą świadczone usługi i/albo niezbędne dla dziecka do wykonania praktycznych zadań.
7.3.12. Monitorować i uprzedzać, kiedy do ‘’Spamu’’ trafiają elektroniczne listy wysyłane przez Firmę z elektronicznego adresu hello@practima.io List elektroniczny (wiadomość SMS etc) wysłany przez Firmę na wyznaczony, przy rejestracji, adres elektroniczny uważa się za dostarczony do Użytkownika, a informacja w nim przekazana do niego.
7.3.13. Natychmiast powiadomić Użytkownika (pocztą, telefonem albo pocztą elektroniczną pod adresem hello@practima.io ) w razie pojawienia się warunków, który uniemożliwią uczestnictwu dziecka w Wydarzeniu/Online transmisji/Online kursowi (na który zarejestrował się Użytkownik) et cetera, podczas którego będzie świadczona Usługa.
7.3.14. Powiadomić Firmę, w formie kontaktu zwrotnego, który znajduje się pod adresem hello@practima.io, jeśli w ciągu 24 godzin od dokonania opłaty przez Użytkownika za Usługi list potwierdzający rejestracji nie doszedł na pocztę elektroniczną Użytkownika.
7.3.15. Jakakolwiek informacja, zdobyta przez Użytkownika od Firmy w trakcie świadczenia Usług, jest własnością intelektualną Firmy.
7.3.16. Użytkownik nie ma prawa kopiować audio i wideo materiały Online transmisji/Wideo kursu et cetera całkowicie albo częściowo, nagrywać Online transmisji/Wideo kursy et cetera, a także pobierać zawartość Online transmisji/Wideo kursu et cetera całkowicie albo częściowo na jakimkolwiek nośniku, a także dokonywać innych czynów, których Umowa nie przewiduje.
7.3.17. Użytkownik jest zobowiązany wykorzystywać informacje, zdobyte podczas Online transmisji/Wideo kursu, a także osobisty link, wyłącznie dla własnych celów (dla własnego użytku), nie rozpowszechniać i nie przekazywać ich osobom trzecim. W razie naruszenia tego warunku, Użytkownik ma prawo wymagać wypłatę odszkodowania, którego suma wynosi dziesięciokrotność wartości Usługi.
7.3.18. Korzystać z Usług określonych przez tę Umowę osobiście, nie przekazywać trzecim osobom kluczy dostępu.
7.3.19. Odwiedzać serwisy internetowe dla organizacji wideo konferencji z wykorzystaniem kluczu dostępu, od Firmy, jednocześnie tylko z jednego komputera.
7.3.20. Zapewnić wykonanie przez dziecko zadań wyświadczonych przez Firmę w terminie i formie określonej przez Firmę oraz świadczyć je w celu sprawdzenia Firmy przez pocztę elektroniczną w ustalonym przez Firmę terminie. W innym wypadku Firma ma prawo odstąpić od wykonania swoich zobowiązań bez zwrotu kosztów.
7.3.21. W razie pojawienia się pretensji odnośnie do świadczonych przez Firmę usług pisemnie w wolnej formie powiadomić o tym Firmę w ciągu pięciu dni kalendarzowych od momentu, kiedy Użytkownik zorientował się, że Firma nie dotrzymała lub nienależycie dotrzymała swoich zobowiązań.
7.3.22. Uniemożliwić dostęp trzecim osobom do Usług, nie przekazywać danych osobowych użytkownika osobom trzecim. Natychmiast powiadamiać Firmę o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa, związanym z dostępem do Usług, dokonanym z wykorzystaniem loginu i hasła Użytkownika bez jego wiedzy i zgody.
7.3.23. Nie kopiować fragmentów materiałów wchodzących w Usługi, postępować zgodnie z prawem, co dotyczy ochrony praw autorskich.
7.3.24. Nie wykorzystywać oprogramowania i nie podejmować działań skierowanych na naruszanie normalnego funkcjonowania Witryny, nie umieszczać, przechowywać, publikować, rozpowszechniać i udostępniać albo w inny sposób wykorzystywać wirusy, trojańskie i inne programy.
7.3.25. Nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Firmy automatycznych skryptów (programów) dla gromadzenia informacji na Witrynie.
7.4. Użytkownik ma prawo:
7.4.1. Otrzymywać Usługi zgodnie z warunkami tej Umowy.
7.4.2. Otrzymywać konsultacje w kwestiach technicznych, wyświadczania Usług oprócz instalowania aplikacji i programów oraz ich użytku.
7.4.3. Odmówić otrzymywania materiałów reklamowych i innych komercyjnych propozycji Firmy wysyłanych przez nią na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
7.4.4. Po ukończeniu 100 % zajęć na Kursie i wykonania wszystkich prac, otrzymać certyfikat uczestnica w Kursie w formie elektronicznej.
7.4.5. Po zajęciach, które przewidują wykonanie praktycznej pracy, wykonać taką pracę i wysłać nauczycielowi poprzez Osobisty profil.
7.4.6. Firma zwalnia się z obowiązku komunikacji z Użytkownikiem w sprawie sprawdzenia praktycznych prac po upływie 10 dni od momentu ukończenia Kursu zgodnie z rozkładem dostępnym w Osobistym profilu.

08

CENA USŁUG I DOKONYWANIE OPŁATY

8.1.1. Firma jednostronnie ustala wartość i warunki świadczenia Usług drogą umieszczenia informacji o nich na swojej Witrynie albo powiadamia o wartości podczas rozmowy z Użytkownikiem. Ustalona wartość i warunki świadczenia Usług są ważne do następnej zmiany na Witrynie.
8.1.2. Użytkownik dokonuje płatności za usługi Firmy poprzez 100% przedpłaty. Użytkownik ma prawo zapłacić 50 % wartości usług po rejestracji na Kurs, a drugie 50% w ciągu 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem się Kursu.
8.1.3. Obowiązek Użytkownika w sprawie uiszczenia płatności za Usługi drogą bezgotówkowej płatności uważa się za wykonany po wpłynięciu kosztów na konto bankowe Firmy.
8.1.4. Po dokonaniu opłaty za usługi na Witrynie, albo na podstawie otrzymanej na pocztę elektronicznej wiadomości, Użytkownik automatycznie przekierowany jest na stronę wirtualnej płatności.
8.1.5. Przekazu pieniężnych kosztów przez elektroniczny system albo w inny sposób dokonuje Użytkownik samodzielnie, stosownie do oprogramowania i informacyjno-technologicznego zabezpieczenia systemu, stosując się do zasad bezpieczeństwa informacji. Jako potwierdzenie dokumentu na pocztę elektroniczną Użytkownika wysyłane jest pokwitowanie. Wszystkie wydatki, związane przekazem środków pieniężnych, ponosi Użytkownik.
8.1.6 Użytkownik nie kontroluje systemu płatności elektronicznych. Jeśli w wyniku takich błędów miało miejsce pobranie pieniędzy, ale płatność nie została autoryzowana przez płatności elektroniczne, odpowiedzialność za zwrot kosztów Użytkownikowi ponosi elektroniczny system płatności.
8.1.7. Usługi uważane są wyświadczone w należyty sposób i zaakceptowane przez Użytkownika w pełnym zakresie, jeśli Firma nie otrzymała od Użytkownika uargumentowanych pisemnych zastrzeżeń odnośnie do jakości świadczonych Usług na pocztę elektroniczną, wskazaną na Witrynie Firmy, nie później niż w ostatni dzień wyświadczenia Usług. W jakimkolwiek wypadku brak pisemnych zastrzeżeń w terminie ustalonym w Umowie uważany jest za uznanie należytej jakości Usług.
8.1.8. Wartość uiszczonych przez Użytkownika kosztów za Usługę nie podlega zwrotowi, jeśli Użytkownik był nieobecny na odpowiednim Wydarzeniu/Online transmisji/Online kursie, na których świadczone były Usługi (na które zarejestrował się Użytkownik).
8.1.9. W ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od rozpoczęcia Kursu, Użytkownik może zrezygnować z niego i ubiegać się o zwrot kosztów. Koszty za Kurs zwracane są w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych poprzez bezgotówkową płatność na konto Użytkownika. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany dostarczyć Firmie numer konta, na który mają wpłynąć środki pieniężne.
8.1.10. W razie otrzymania przez Firmę od Użytkownika wiadomości o rezygnacji z Kursu w ciągu 7 (siedmiu) kalendarzowych dni dostęp do Kursu, od chwili otrzymania rezygnacji, się zamyka.

09

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

9.1. Firma ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich zaangażowanych przez nią samą.
9.2. Użytkownik zobowiązany jest zapłacić karę w wysokości 10 000 (dziesięciu tysięcy) złotych za przekazywanie informacji zdobytej w związku z wykonaniem tej Umowy, rozpowszechnianie nagrań Online transmisji/Wideo kursu et cetera, albo ich części, bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy.
9.3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wzięcia udziału Użytkownika w Wydarzeniu/Transmisji Online et cetera, która powstała z powodu niezależnego od Firmy, w tym z powodu niedotrzymania warunków tej Umowy, nieinstalowanie niezbędnych programów i aplikacji.
9.4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność zawartości Wydarzeń/Online transmisji/Wideo kursu z osobistymi oczekiwaniami Użytkownika i/albo jego dziecka. Zawartość Wydarzeń/Online transmisji/Wideo kursu to autorskie programy i wnioski lektorów, które mogą nie zgadzać się z osobistymi przekonaniami i wnioskami Użytkownika.
9.5. W żadnym wypadku i okolicznościach Firma nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez Użytkownika albo osoby trzecie decyzję na podstawie informacji zdobytej na Wydarzeniu/Online transmisji/Wideo kursie et cetera.
9.6. Firma nie ponosi odpowiedzialność za naruszenie warunków Umowy w razie dostarczenia przez Użytkownika niewiarygodnej i/albo niepełnej informacji osobistej w trakcie wypełniania zamówienia i płatności za usługi, w tym informacji kontaktowej (e-mail, telefon), a także w razie niedostarczenia przez Użytkownika nowej informacji kontaktowej (e-mail, telefon).
9.7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości świadczenia usług Użytkownik z powodów związanych z przerwaniem połączenia internetowego, posiadania albo oprogramowania, serwisów internetowych dla organizacji wideo konferencji, aplikacji zarówno Użytkownika, jak i Firmy.
9.8. Użytkownik rozumie i akceptuje warunki, według których naruszenie przez niego warunków tej Umowy może doprowadzić do jej rozerwania jednostronnie przez Firmę oraz zaniechaniem świadczenia Usług.
9.9. W razie nieotrzymania Usług nie z bezpośredniej winy Firmy, usunięcie Użytkownika z listy uczestników w wydarzeniach w związku z naruszeniem Umowy, rezygnacji Użytkownika z tej Umowy i/albo korzystania z usług z powodów subiektywnych et cetera, koszty za Usługi nie podlegają zwrotowi.
9.10. Firma nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację i zmiany programu, planu zajęć i inne warunki swoich Usług.
9.11. W razie gdy Firma nie świadczy Usług w zaplanowanym terminie, odpowiedzialność Firmy ogranicza się tylko i wyłącznie do świadczenia Usług w innym terminie.
9.12. Łączna odpowiedzialność Firmy według Umowy, na wszelkie roszczenia albo pretensje odnośnie do Umowy albo jej wykonania, ogranicza się do sumy płatności uiszczonej przez Użytkownika według tej Umowy. Przy czym tylko rzeczywista strata może zostać ściągnięta, a nie utracone korzyści.

10

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

10.1. W razie powstania sporów albo rozbieżności Firma i Użytkownik podejmą działania w celu rozwiązania ich za pomocą dyskusji i konsultacji.
10.2. Użytkownik może złożyć skargę w związku z niewykonaniem usług, albo nienależytym ich wykonaniem, przewidzianych przez Umowę za pomocą:
10.3. poczty elektronicznej pod adresem: hello@practima.io
10.4. telefonu +48222662082
10.5. listu wysłanego na adres:  ul. Długa 29, 00-238, Warszawa, Polska
10.6. Skarga powinna zawierać następującą informację: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej Użytkownika; wiadomość o problemie i jej opis, nazwę Usługi.
10.7. Odpowiedź na skargę nadejdzie w jak najkrótszym terminie. Jeśli formularz wymaga głębokiej analizy albo konsultacji i sprawdzenia, termin realizacji będzie dłuższy, ale nie przewyższy 14 dni od momentu otrzymania wiadomości przez Firmę.
10.8. Użytkownik otrzyma informację o rozpatrzeniu skargi na pocztę elektroniczną lub przez inną formę kontaktu, wybraną przez Użytkownika podczas składania skargi.
10.9. My i Państwo zgadzają się, że Państwa korzystanie z usług Practima, a także ta Umowa regulowane będzie zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i jakikolwiek spór odnośnie do niej będzie rozstrzygany przez system prawny Rzeczpospolitej Polski. W razie procesu sądowego według tej Umowy strona, która wygra, będzie mieć prawo na koszty sądowe.

11

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

11.1. Materiały, grafika, design, oprogramowanie umieszczone na Witrynie są własnością Firmy i chronione są prawami autorskimi.
11.2. Strony zawarły bezwarunkową zgodę, że jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w tym wyłącznie majątkowe prawa własności intelektualnej (wyłączne prawo wykorzystania, wyłączne prawo do pozwalnia na wykorzystanie, prawo na zapobieganie nielegalnego wykorzystania, w tym także zabranianie wykorzystania et cetera) na jakiekolwiek materiały (tekstowe, audio, wideo, graficzne i jakiekolwiek inne), do których dostęp Użytkownik otrzymał w związku z nabyciem Usług według tej Umowy, w pełnym zakresie należą do Firmy oraz innym właścicielom prawnym w ciągu całego terminu działania praw intelektualnej własności.
11.3. Użytkownikowi zabrania się kopiowania, odtwarzania, rozpowszechniania albo w jakikolwiek inny sposób wykorzystywania w celach komercyjnych i niekomercyjnych informacji i materiałów od Firmy, tworzenia na ich podstawie własnych produktów, a także wykorzystywania tej informacji w jakikolwiek inny sposób niż na użytek własny.
11.4. Usługi świadczone są dla własnego użytku Użytkownika.
11.5. Firma posiada pełne i wyjątkowe prawo na produkowanie Wydarzeń/Online transmisji/Wideo kursów.
11.6. Wydarzenia/Online transmisje/Wideo kursy et cetera nie są publicznie dostępne.
11.7. Nagrania Wydarzeń/Online transmisji/Wideo kursów przeznaczone są wyłącznie dla potrzeb własnych Użytkownika. Rozpowszechnianie, sprzedaż, odtwarzanie, kopiowanie, przerabianie, kodowanie i publikacja informacji zdobytej dzięki elektronicznej wersji, są zabronione. Użytkownik i (albo) użytkownik adresu elektronicznego, któremu przekazano wydanie elektroniczne, nie ma prawa świadczyć usług innym osobom fizycznym albo organizacjom, a także nie ma prawa publikować, odtwarzać, rozpowszechniać, przerabiać i kompilować, w jakikolwiek inny sposób publicznie wykorzystywać i demonstrować w jakichkolwiek innych celach elektronicznej wersji wydania, częściowo albo całkowicie, bez zgody Firmy.
11.8. Użytkownik bezpłatnie daje Firmie prawo do wykorzystania materiałów stworzonych przez Użytkownika w trakcie odbywania Kursu, na warunkach prostej (niewyłącznej) licencji na terytorium całego świata w ciągu 10 (dziesięciu) lat w następny sposób:- rozpowszechnianie, odtwarzanie materiałów zarówno całkowicie, jak i pewnych fragmentów, w tym umieszczanie ich na Witrynie https://practima.io/pl/, na portalach społecznościowych Firmy;- przetwarzanie materiałów;- publikacja,- przekazywanie materiałów partnerom dla publikacji dzięki analogicznym możliwościom. Publikacja może ukazywać imię Użytkownika, jako uczestnika, albo nie (anonimowo).
11.9. Prawo do wykorzystania materiałów daje Firma w formie elektronicznej w jakimkolwiek przyjętym rozszerzeniu na adres pocztowy hello@practima.io , w tym za pomocą linku na inne możliwe witryny do udostępniania plików albo za pomocą udostępnienia ich przez Osobisty profil Użytkownika na Witrynie.

12

ZMIANY, TERMIN WAŻNOŚCI UMOWY I JEJ ROZERWANIE

12.1. Umowa wchodzi w siłę w momencie zaakceptowania Umowy przez Użytkownika i ważna jest do momentu wywiązania się ze wszystkich zobowiązań przez Firmę i Użytkownika, albo do jej rozerwania po uzgodnieniu albo z inicjatywny Firmy lub Użytkownika według porządku Umowy.
12.2. Umowa może być rozerwana:
12.2.1. Za zgodą Firmy i Użytkownika w jakimkolwiek terminie.
12.2.2. Z inicjatywy Firmy w razie naruszenia warunków Umowy przez Użytkownika z obowiązkowym pisemnym (lub elektronicznym) powiadomieniem Użytkownika.
12.2.3. Z inicjatywy Użytkownika w razie niedotrzymania przez Firmę warunków zawartych w tej Umowie albo jeśli Firma we właściwym czasie nie wywiązała się ze swoich obowiązków zawartych w tej Umowie.
12.2.4. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku nieświadczenia Usług, w ciągu 14 dni od podpisania Umowy, składając rezygnację z Umowy i wysyłając ją na adres Firmy przez pocztę elektroniczną.
12.2.5. Użytkownik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Kursie po rejestracji i uiszczeniu opłaty w ciągu 7 dni od rozpoczęcia się Kursu. W takim wypadku wydatki poniesione przez Użytkownika wypłacane są jako odszkodowanie przez Firmę. Rezygnację należy złożyć w formie elektronicznej na elektroniczny adres Firmy.
12.2.6. Użytkownik nie ma prawa na rezygnację z Umowy, jeśli Usługa nie jest została zapisana na przenośniku danych, jeśli wykonanie Usługi zaczęło się za bezpośrednią zgodą Użytkownika do końca terminu rezygnacji z Umowy.
12.2.7. Ta Umowa może być zmieniona albo ponownie wypełniona przez Firmę w jakimkolwiek momencie bez uprzedniego powiadomienia. Odnowiona Umowa umieszczona jest na Witrynie practima.io/oferta .Obowiązek zaznajomienia się z ważną odnowioną wersją Umowy należy do Użytkownika.
12.2.8. Jak tylko zmieniamy Umowę, prawnie staje się ważna dla Państwa po upływie 30 dni po opublikowaniu jej w Internecie. W tym okresie mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem hello@practima.io, jeśli mają Państwo konkretnie pytania odnośnie do zmian.
12.2.9. Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze zmianami, może rozerwać Umowę w ciągu 30 dni od powiadomienia o wniesionych zmianach do Umowy poprzez wysłanie listu na elektroniczną pocztę Firmy.

13

INNE WARUNKI

13.1. Jakiekolwiek powiadomienia odnośnie do Umowy mogą być wysyłane przez Użytkownika do Firmy na adres poczty elektronicznej z adresu wskazanego przez Użytkownika przy rejestracji, przez Firmę Użytkownikowi na adres, wskazany przez Użytkownika przy rejestracji z adresu hello@practima.io
13.2. Nieważność jednego albo więcej warunków tej Umowy nie oznacza nieważności całej Umowy albo konkretnych jej części, które pozostają ważne.
13.3. Akceptując warunku Umowy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w portalach niezbędnych dla wykonywania tej Umowy. Wszystkie przepisy administracyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych reguluje Polityka prywatności umieszczona pod adresem https://practima.io/pl .
13.4. Firma może nagrywać rozmowy przy użytku odpowiedniego sprzętu telekomunikacyjnego pod warunkiem uprzedzenia Użytkowników o tym poprzez ustne zwrócenie na to uwagi. Takie nagranie może się odbywać dla realizacji swoich interesów prawnych, a także w celu podniesienia jakości świadczonych usług et cetera. Firma kieruje się stwierdzeniem, że jeśli Użytkownik, który nie zgadza się na nagrywanie rozmowy, ma możliwość odmówić kontynuacji rozmowy z pracownikiem Firmy po uprzednim powiadomieniu o fakcie nagrywania.
13.5. Witryna i świadczone usługi mogą być tymczasowo, częściowo albo całkowicie niedostępne wskutek przeprowadzenia profilaktycznych albo innych prac, albo z jakichkolwiek innych przyczyn technicznych. Techniczna służba Firmy ma prawo na przeprowadzanie niezbędnych profilaktycznych albo innych prac po uprzednim powiadomienia Użytkownika albo nie.
13.6. Jeśli jakiekolwiek rozporządzenie (warunek), które nie znajduje się w tej Umowie albo w jakimś innym dokumencie związanym z nim, traci ważność, w świetle prawa, działanie i wykonanie rozporządzenia tego dokumentu, które zostały, nie zostaną w jakikolwiek sposób naruszone albo osłabione, takie rozporządzenie (warunek) będzie uważane za odstąpienie od Umowy.
13.7. Nazwy rozdziałów zawarte w tej Umowie wykorzystywane są wyłącznie dla wygody i nie powinny być postrzegane jako zawierające w sobie coś istotnego w interpretacji znaczenia jakiegokolwiek rozporządzenia tej Umowy.
13.8. Rozporządzenia, których nie reguluje ta Umowa, regulowane są przez system prawny Rzeczypospolitej Polski.

14

INFORMACJA O FIRMIE I DANE KONTAKTOWE

ul. Długa 29,
00-238, Warszawa
NIP: 5214016484
Telefon +48222662082
Adres elektroniczny
hello@practima.io

Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji i analizy korzystania z witryny, pomocy w naszych działaniach marketingowych.  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.