Polityka prywatności

Weszła w życie: 2 września 2022 roku
Przed obejrzeniem tej strony proszę uważnie przeczytać te warunki. Jeśli się Państwo z nimi nie zgadzają, proszę ją opuścić. Ochrona danych osobowych jest dla nas ważna i pragniemy chronić Państwa prywatność, dlatego prosimy o uważne zaznajomienie się z naszą Polityką prywatności. W razie pytań prosimy o kontakt.
Firma Practima szanuje i dba o prywatność danych osobowych ludzi, którzy korzystają ze strony. Ta Polityka prywatności (dalej ‘’Polityka’’) została opracowana w celu przekazywania pełnej i przejrzystej informacji odnośnie do przetwarzania danych przez Administratora.Uważamy, że szczególnie obowiązani jesteśmy chronić dane osobowe dzieci. Nie zbieramy i nie będziemy świadomie zbierać danych osobowych jakiegokolwiek dziecka do szesnastego roku życia bez zgody rodziców albo opiekunów. Jeśli są Państwo rodzicami lub opiekunami i niepokoi Państwa przekazywanie danych osobowych dziecka, proszę się z nami skontaktować hello@practima.io.
01

WYJAŚNIENIE TERMINÓW

Oto znaczenia terminów, które w Polityce piszemy wielką literą:1.1 Administrator to Administrator danych osobowych, którym jest Firma Practima z zarejestrowanym biurem na ul. Długa 29, 00-238, Warszawa NIP: 5214016484.
1.2 Firma – Practima
1.3 Dane osobowe – jakakolwiek informacja, która dotyczy zidentyfikowanej albo zidentyfikowanej osoby fizycznej (‘’subiekta danych’’). Osoba fizyczna, którą można zidentyfikować to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, zwłaszcza na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, Internet identyfikator albo jeden lub więcej konkretnych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych czynników, gospodarcza, kulturowa albo społeczna tożsamość osoby fizycznej.
1.4 Polityka to Polityka prywatności.
1.5 Witryna – całokształt umieszczonych w Internecie stron internetowych, które zrzesza domena https://practima.io/pl
1.6. Portal – witryna Firmy https://practima.io/pl która umożliwia nabycie i zaznajomienie się z usługami oraz kontakt z Firmą.
1.7 Umowa użytkownika – Umowa, umieszczona w Internecie na https://practima.io/pl/oferta, która jest propozycją zawarcia umowy między Kompanią a jakąkolwiek trzecią osobą, która korzysta z Portalu na warunkach określonych przez Umowę użytkownika.
1.8 Użytkownik – osoba, która ma dostęp do strony https://practima.io/pl/, za pomocą Internetu, wykorzystuje stronę i przegląda informacje na stronie i/albo zamawia usługi i/albo z nich korzysta za pomocą technicznych narzędzi strony. Użytkownik w takiej sytuacji również jest subiektem danych osobowych, czyli osobą fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane.
1.9 Gabinet osobisty – całokształt chronionych stron Portalu, stworzonych w wyniku rejestracji Użytkownika i dostępnych podczas wprowadzenia uwierzytelniających danych (adres poczty elektronicznej i hasło) na Portalu.
1.10 Profil – profil Administratora na portalu społecznościowym.
1.11 Przetwarzanie – operacja przeprowadzana z danymi osobowymi w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, na przykład zbieranie, nagrywanie, uporządkowywanie, przechowywanie, adaptacja albo zmiana, umieszczenie, przegląd, wykorzystanie, ujawnianie poprzez przesłanie lub inne wykorzystywanie, zestawianie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub zniszczenie.
1.12 Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobistych z wykorzystaniem techniki komputerowej. Niemniej jednak zautomatyzowane przetwarzanie danych nie zawiera w sobie systemu zautomatyzowanego przetwarzania danych, włączając w to profilowanie, które przewiduje pewne konsekwencje prawne dla Użytkownika albo inne metody, które wpływają na Użytkownika w podobny sposób.
1.13 Profilowanie – jakakolwiek forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która składa się z wykorzystywania danych osobowych dla oceny pewnych osobowych aspektów osoby fizycznej, szczególnie dla analizy i prognozy aspektów związanych z wskaźnikami wydajności pracy, sytuacji gospodarczej, zdrowia, osobistych upodobań, interesów, wiarygodności, zachowania, lokalizacji albo przemieszczenia się osoby fizycznej.
1.14 Rozpowszechnianie danych osobowych – działalność ukierunkowana na ujawnienie danych osobowych nieograniczonej liczbie osób.
1.15 Wymiana danych osobowych – działalność ukierunkowana na ujawnienie danych osobowych pewnej osobie lub grupie ludzi.
1.16 Wstrzymanie przetwarzania danych osobowych – tymczasowe wstrzymanie przetwarzania danych (z wyjątkiem wypadków, kiedy przetwarzanie jest niezbędne dla aktualizacji/aktualizacji danych osobowych/identyfikacji danych osobowych).
1.17 Wykorzystanie danych osobowych – operacje na danych osobowych przeprowadzane przez Firmę w celu podjęcia decyzji albo realizacji innych działań, które mają prawne konsekwencje w stosunku do właściciela danych osobowych albo innych osób, lub w inny sposób dotyczą praw i wolności właściciela, danych osobowych i innych osób.
1.18 Zniszczenie danych osobowych – działania, które uniemożliwiają odtworzenie zawartości danych osobowych w systemie danych osobowych i (albo) w wyniku których zniszczeniu uległy materialne nośniki danych osobowych.
1.19 GDPR – rozporządzenie (UE) 2016/679 Unii Europejskiej i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku dotyczące ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wolnego ruchu takich danych, a także odrzucenie Dyrektywy 95/46 / UE (ogólne rozporządzenie ochrony danych)
1.20 Pliki cookie (‘’Pliki cookie’’) – dane, które automatycznie przekazywane są Firmie podczas używania Portalu za pomocą oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie Użytkownika, włączając w to adres IP, lokalizację, informację o przeglądarce i rodzaj systemu operacyjnego na sprzęcie Użytkownika, charakterystykę sprzętu i oprogramowanie, z którego korzysta Użytkownik, datę oraz czas dostępu do Portalu. Pliki cookie mogą być ‘’stałe’’, czyli przechowują się na komputerze dopóki Użytkownik ich nie usunie, albo ‘’tymczasowe’’, czyli takie, które przechowują się do zamknięcia okna przeglądarki. Oprócz tego, pliki cookie dzielą się na ‘’pierwsze’’ (pochodzą bezpośrednio z odwiedzanego Portalu) i ‘’zewnętrzne’’ (pochodzą z innych stron internetowych).
1.21 Adresy IP – numer sieciowego interfejsu, którego używa komputer dla identyfikacji za każdym razem, kiedy otrzymuje dostęp do Internetu.

02

POLITYKA

2.1 Ta Polityka prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Administratora za pomocą Portalu.
2.1 Zasady korzystania z Portalu i oferowane przez Administratora usługi przedstawione są w Umowie użytkownika (link do Umowy wyżej).
2.2 Administrator nie sprawdza wiarygodności danych osobowych, które dostarcza Użytkownik.
2.3 Nie są Państwo obowiązani dostarczać nam Danych osobowych, jednak bez pewnej informacji o Państwie nie możemy oferować naszych usług.
2.4 Administrator nie ma możliwości oceniać zdolności do czynności prawnych Użytkownika. Jednakże my działamy wychodząc z założenia, że Użytkownik działa sumiennie, dostarcza wiarygodne i pełne dane osobowe, a także dokłada wszelkich starań, aby utrzymywać takie dane w stanie aktualności.
2.5 Dostarczenie przez Użytkownika Administratorowi numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej potwierdza jego zgodę na otrzymywanie od Firmy push-wiadomości, wiadomości SMS, wiadomości w czatach mesendżerów i na e-mail. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania wiadomości w czacie aplikacji mobilnej. Firma ma prawo do wysyłania newsletterów.
2.6 Polityka działa w oparciu o informacje, które Firma może otrzymać o Użytkowniku podczas korzystania z Portalu, programów i produktów (kursy, treningi, et cetera) Firmy.
2.7 W tej Polityce, w razie zsyłania się na zaimki ‘’my’’/’’nas’’/’’nasz’’, chodzi o Administratora.
2.8 Ta Polityka prywatności dotyczy wszystkich Użytkowników Portalu.

03

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

3.1 Administratorem danych osobowych jest Firma Practima z siedzibą główną pod adresem ul. Długa 29, 00-238, Warszawa , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 525124253, NIP: 5214016484.
3.2 Kontakt z Administratorem danych: telefon: +48222662082, adres elektroniczny: hello@practima.io

04

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ FIRMĘ

4.1. Celem zabezpieczenia należytego dostępu i wykorzystania przez Użytkownika Portalu, zamawiania usług, komunikacji Użytkowników w kwestiach związanych z usługami, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników.
4.2 Dane osobowe wykorzystywane do przetwarzania w ramach tej Polityki prywatności dostarczane są przez Użytkownika przez wypełnienie formularzu rejestracyjnego na Portalu w odpowiedniej kategorii lub przy wypełnianiu formularzu ‘’Aplikować’’/’’Zapisać się na kurs’’ (inne formularze zaproponowane na Portalu) i/albo przez telefon i zawierają następującą informację:
4.2.1 Nazwisko i imię Użytkownika
4.2.2 Telefon kontaktowy Użytkownika
4.2.3 Adres poczty elektronicznej (e-mail);
4.2.4 Nazwisko i imię dziecka Użytkownika, data urodzenia, płeć, login i hasło dostępu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego et cetera.
4.2.5 Jakąkolwiek inną informację, a także zawartość wiadomości, listów, komentarzy, przekazywanych przez Państwa przez Portal.
4.3 Firma chroni dane, które są przekazywane automatycznie podczas przeglądania bloków reklamowych i odwiedzania stron, na których zainstalowany jest statystyczny skrypt systemu:
· Adresy IP
· Informacja od cookies
· Informacja o przeglądarce (albo innego programu, który udostępnia pokaz reklamy)
· Godzina dostępu
· Adres strony, na której znajduje się blok reklamowy
· Referer (adresy poprzedniej strony)
4.4 Będziemy przetwarzać dane, które Państwo dostarczają, w tym również, kiedy Państwo do nas piszą albo kontaktują się z nami w następujący sposób:
· kiedy odwiedzają Państwo nasz Portal;
· kiedy składają Państwo zamówienie na naszym Portalu;
· kiedy kontaktują się Państwo z nami przez nasz Portal albo przez telefon;
· podczas świadczenia usług
4.5 Firma wykorzystuje różne technologie dla zbierania i gromadzenia informacji podczas odwiedzania strony. Może, na przykład, zbierać informacje o rodzaju sprzętu, którego używają Państwo, wchodząc na stronę, IP adresie i lokalizacji, systemie operacyjnym (i jego wersji), nazwie Państwa przeglądarki, kontencie przez Państwa obejrzanego, stronach internetowych i tym, czego szukają Państwo w wyszukiwarkach.
4.6 Firma otrzymuje szczegółową informację o odwiedzaniu przez Państwa Portalu i współdziałaniu z nami przez niego, a także informację zebraną z wykorzystaniem plików cookie w przeglądarce.
4.7 Wykorzystujemy pliki Cookie dla wygodniejszego współdziałania z naszą stroną, usługami i dla wyświetlania spersonalizowanej reklamy.
4.8 Za pomocą plików Cookie serwer internetowy może, na przykład, zachować na komputerze albo innym sprzęcie Państwa upodobania, a potem je automatycznie aktualizować podczas następnego odwiedzania strony. Pliki Cookie także służą do tego, żeby uczynić korzystanie ze strony wygodniejszym (na przykład, żeby Państwo nie powtarzali proces wchodzenia do systemu podczas następnej wizyty).
Gdyby Państwo chcieli, mogą Państwo zmienić ustawienia własnych komputerów albo zapory sieciowej, żeby odłączyć pliki Cookie.
4.9 Wyłącznie cookies może przyczynić się do uniemożliwienia dostępu do części Portalu, które wymagają autoryzacji.
4.10 Firma przeprowadza zbiór statystyk o adresach IP swoich odwiedzających. Dana informacja wykorzystywana jest w celu wykrywania i rozwiązywania problemów technicznych oraz kontroli legalności przeprowadzanych płatności.
4.11 Firma zbiera tylko te dane osobowe (na przykład imię i nazwisko, imię i nazwisko dziecka Użytkownika, płeć, login i hasło dostępu, adresy poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego et cetera), które świadomie i dobrowolnie podał Użytkownik jako subiekt danych osobowych dla wykorzystania strony i należytego świadczenia usług, co zgodnie z wymaganiami prawodawstwa jest zgodą subiekta danych osobowych na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze sformułowanym w tej Polityce prywatności celem ich przetwarzania.
4.12 Firma ogranicza się do zbierania minimalnej objętości informacji, niezbędnej wyłącznie do spełniania prośby subiekta danych osobowych.
4.13 Wykorzystywanie danych osobowych przez pracowników Firmy jest realizowane zgodnie z ich zawodowymi lub służbowymi obowiązkami. Ci pracownicy są obowiązani nie rozpowszechniać w jakikolwiek sposób danych osobowych, które zostały im powierzone albo o których się dowiedzieli w związku z wykonywaniem zawodowych lub służbowych obowiązków oprócz wypadków przewidzianych w ustawie.
4.14 Wykorzystanie danych osobowych przez kontrahentów Firmy realizowane jest
zgodnie z ich obowiązkami określonymi w umowach między nimi, a Firmą. Tacy kontrahenci są obowiązani nie rozpowszechniać w jakikolwiek sposób danych osobowych, które zostały im powierzone albo o których się dowiedzieli w związku z wykonywaniem zawodowych lub służbowych obowiązków oprócz wypadków przewidzianych w ustawie.
4.15 Na Portalu może być dostępna funkcja przejścia na strony portali społecznościowych, którymi kierują osoby trzecie. Wchodząc tam, Użytkownik zgadza się na udzielenie Firmie wspólnego dostępu do danych osobowych w rozmiarze określonym przez ustawienia odnośnie do dostępu do danych osobowych na odpowiednim portalu społecznościowym. Dane otrzymane od wskazanych serwisów Firma nie przechowuje i nie przetwarza. Jeśli Użytkownik z jakiegoś powodu nie chce, żeby wskazane serwisy otrzymywały dostęp do jego danych osobowych, Użytkownik może z własnej woli wyjść ze swojego konta lub profilu, wyczyścić pliki cookie (poprzez swoją przeglądarkę).
4.16 Firma nie gromadzi danych, których przetwarzanie wymaga specjalnej ochrony i jest związane z dotrzymywaniem konkretnych klauzul prawodawstwa, włączając dane, które ujawniają etniczne czy rasowe pochodzenie, polityczne, religijne lub filozoficzne poglądy, członkostwo w partiach politycznych lub związkach zawodowych, informację o karalności, a także dane o stanie zdrowia, orientacji seksualnej, biometryczne i genetyczne dane.
4.17 Dostęp dzieci do Portalu, usług, serwisów, platformy (klasy, kabinetu et cetera), mesendżerów (czatów) Firmy jest możliwy tylko za zgodą ich rodziców, którzy potwierdzają przez dostarczenie danych dziecka Administratorowi przez jednego z rodziców i pod warunkiem zaakceptowania przez rodziców Umowy użytkownika. Prosimy rodziców o zaznajomienie dzieci z tą Polityką prywatności. Prosimy dzieci nie wysyłać na naszą pocztę elektroniczną żadnej informacji osobistej. Jeśli rodzice albo inni ustawowi przedstawiciele dziecka zauważą, że dzieci udostępniły jakąkolwiek informację Administratorowi i będą uważać, że dostarczone przez dziecka dane mają być zniszczone, muszą skontaktować się z nami przez adres elektroniczny Administratora, przytoczony w tej Polityce, po czym natychmiast usuniemy osobistą informację o dziecku.
4.18 Użytkownicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania, które podejmują podczas autoryzowanego dostępu do Firmy. Stanowczo polecamy nierozpowszechniania loginu/hasła do osobistego konta osobom trzecim, a także niewykorzystywania go na innych stronach. Jeśli dowiedzieli się Państwo o ujawnieniu loginu/hasła albo niesankcjonowanych działaniach z wykorzystaniem Państwa konta, prosimy o natychmiastowe powiadomienie Administratora.

05

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH. WSPÓŁDZIAŁANIE Z OSOBAMI TRZECIMY ODNOŚNIE DO DANYCH OSOBOWYCH I CELE, DLA KTÓRYCH MOGĄ BYĆ UJAWNIONE DANE OSOBOWE

5.1 W ramach funkcjonowania i obsługiwania Portalu oraz świadczenia usług Użytkownikom Portaludane osobowe mogą być powierzone trzecim osobom do przetwarzania.
5.2 Odbiorcami danych mogą być zewnętrzne organizacje, które wspierają nas od naszego imienia podczas wyżej wymienionego procesu, czyli wykonawcy. Takie podmioty przetwarzają przekazane dane tylko na naszą prośbę i w rozmiarze określonym w umowie o zleceniu przetwarzania danych osobowych.
5.3 Odbiorcami danych także mogą być osoby, które są należytymi administratorami danych, czyli przetwarzają dane dla własnych celów. Przekazanie danych osobowych takim osobom ma miejsce tylko za zgodą Użytkownika portalu albo gdy przekazanie danych opiera się na prawnych rozporządzeniach.
5.4 Odbiorcami danych osobowych są: dostawcy usług IT, chmurowe usługi, subiekty umieszczenia serwisów, pocztowych serwisów, które zapewniają pracę strony Portalu, subiekty, które świadczą usługi prawne, usługi księgowe, kontrahenci, których pozyskujemy dla świadczenia usług, banki, operatorzy płatności, agencje marketingowe, organizacje, które przeprowadzają badania nad zadowoleniem z zamówienia.
5.5 Organy władzy państwowej w granicach swoich uprawnień mogą w granicach określonych przez prawo wymagać od nas ujawnienia i dostarczenia im danych osobowych. Do upoważnionych organów należy na przykład policja, prokuratura, sądy, wykonawcy sądowi, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
5.6 Na Portalu mogą znajdować się linki na inne strony internetowe. Działanie tej Polityki nie obejmuje przechodzenia na inne strony. W związku z tym Administrator zaleca przeglądanie polityki w sferze Prywatności i danych osobowych każdej strony przed przekazywaniem jakichkolwiek danych, którymi można Państwa identyfikować.

06

POSTRONNE LINKI / WIDŻETY

6.1. Jeśli zsyłamy się na zewnętrzne linki, które umieszczamy albo na te znajdujące się na Portalu, nasza Polityka nie obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez zewnętrzne organizacje. Jeśli proponujemy linki, staramy się upewnić, że również odpowiadają naszym standardom ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa. Jednak nie mamy wpływu na przestrzeganie zasad i bezpieczeństwa innych dostawców albo osób trzecich. Dlatego należy się dowiedzieć o zasadach ochrony danych u innych dostawców albo osób trzecich.
6.2. Portal może także zawierać widżety osób trzecich, które mogą wymagać dobrowolnego dostarczenia danych osobowych. Za każdym razem informacja o tym, która konkretnie organizacja zbiera dane osobowe za pomocą widżetu, jest dostępna jako część tej decyzji. Tak jak w przypadku linków, staramy się upewnić, że one także odpowiadają naszych standardom ochrony danych i bezpieczeństwa. Jednak nie mamy wpływu na przestrzeganie zasad i bezpieczeństwa innych dostawców albo osób trzecich. Dlatego należy się dowiedzieć o zasadach ochrony danych u innych dostawców albo osób trzecich.

07

CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Dane osobowe Użytkownika Administrator może wykorzystywać celem:
7.1.1 Identyfikacji Użytkownika dla przetwarzania zgłoszenia.
7.1.2 Należytego dostępu i wykorzystania przez Użytkownika Portalu, zamówienia usług, komunikacji Użytkowników w kwestiach związanych z usługami Firmy.
7.1.3 Świadczenia Użytkownikowi dostępu do personalizowanych zasobów strony Firmy.
7.1.4 Kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem, włączając w to wiadomości, zapytania, które dotyczą używania strony, świadczenie usług, przetwarzanie zapytań i zgłoszenia od Użytkownika.
7.1.5 Potwierdzenie wiarygodności i kompletności danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika.
7.1.6 Stworzenia konta dla świadczenia usług, jeśli Użytkownik dał zgodę na jego stworzenie.
7.1.7 Przetwarzania i otrzymywania płatności od Użytkownika.
7.1.8 Świadczenia Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i technicznego w przypadku problemów związanych z wykorzystywaniem Portalu.
7.1.9 Świadczenia Użytkownikowi za jego zgodą aktualizowanych usług, ofert specjalnych, informacji o cenach, nowości i innych wiadomości od imienia Firmy albo imienia partnerów Firmy.
7.1.10 Dla analitycznych albo statystycznych celów
7.1.11 Realizacji działalności reklamowej za zgodą Użytkownika.
7.1.12 Udostępnienia Użytkownikowi stron albo serwisów Firmy w celu otrzymania produktów, aktualizacji i usług.
7.1.13 Ustanowienia, realizacji albo ochrony naszych praw albo dla sądownictwa.
7.1.14 Rejestracji i kontroli wykorzystania strony dla naszych służbowych celów, które mogą włączać w siebie analizę wykorzystania, pomiar skuteczności strony i formowania marketingowych raportów.
7.1.15 Dotrzymania prawnych służbowych interesów takich jak przeprowadzanie badań biznesowych i analizy, kierowanie pracą strony i naszym biznesem.
7.1.16 Rozpatrzenia skarg lub zgłoszeń, które mogą się pojawić.
7.1.17 Śledzenia upodobań Użytkowników w celu oferowania personalizowanej informacji o usługach Firmy.
7.1.18 Nawiązania z Użytkownikiem kontaktu zwrotnego, włączając w to wysyłanie wiadomości, odpowiedzi na zapytania, które dotyczą wykorzystywania strony, świadczenia usług przez Firmę, przetwarzania zapytań i zgłoszeń od Użytkownika et cetera.
7.1.19 Zapewnienia wymiany informacji ze strony Firmy za pomocą poczty elektronicznej albo na portalach społecznościowych, czatach, mesendżerach.
7.1.20 Okazywania Użytkownikowi skutecznego, w tym technicznego wsparcia, w przypadku powstania problemów związanych z wykorzystywaniem strony, dostępu do gabinetu (et cetera).
7.1.21 Przekazywania Użytkownikowi za jego zgodą informacji, rozsyłania nowości i innych wiadomości.
7.1.22 Zapewnienia uczestnictwa Użytkownika w projektach Firmy lub jej partnerów na życzenie Użytkownika.
7.1.23 Analizy bezosobowej informacji i pakietu w celu polepszenia jakości pracy strony Firmy.
7.1.24 Wywiązywania się z obowiązków w związku z jakimikolwiek umowami, które między nami istnieją.
7.1.25 Zabezpieczenia realizacji cywilnoprawnych stosunków między Użytkownikiem a Firmą i/albo osobami trzecimi określonymi w tej Polityce.
7.1.26 Przeprowadzenia badań marketingowych i analizy tendencji dla ulepszenia świadczonych usług.
7.1.27 Realizacji kampanii marketingowej za pomocą kontaktu telefonicznego, poczty elektronicznej albo na portalach społecznościowych.
7.1.28 Wywiązywania się z obowiązków, które wynikają z norm prawnych, w szczególności norm podatkowych, księgowości, norm odnośnie do praw konsumentów.
7.1.29 Ustanawiania, badania albo ochrony pretensji, również tych, które dotyczą procesu przeglądu skarg albo realizacji praw konsumentów.
7.1.30 Sprawdzenia przez Administratora zadowolenia z nabytych usług przez wysyłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przy składaniu zamówienia, ankiet ukierunkowanych na otrzymywanie informacji o jakości świadczonych usług.
7.1.31 Administrator może zbierać, przetwarzać i dzielić się jakimikolwiek danymi statystycznymi, powstałymi z zebranej informacji – pod warunkiem, że jakakolwiek osoba nie może zostać zidentyfikowana na podstawie analizy, a zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnienie takiej informacji jest prawnie dozwolone.
7.1.32 Wysyłając do nas zgłoszenie i zapisując się na kurs, zgadzają się Państwo z tym, że Firma ma prawo wysyłać na Państwa adres elektronicznej poczty informację o nowościach w Firmie i propozycjach, które mogą Państwa dotyczyć. Mogą Państwo z tego zrezygnować, wypisując się.
7.1.33 Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych w jakikolwiek inny sposób oprócz tych wyżej wymienionych, z wyjątkiem wypadków przewidzianych przez prawo.

08

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

8.1 Firma prowadzi profile na takich portalach jak: Facebook, Youtube, Instagram.
8.2 Jeśli Użytkownik portalu odwiedza te profile, korzysta ze stron, od wyżej określonych portalów komunikatorów i informacji, która się w nich znajduje, to Administrator przetwarza dane osobowe, które mogą być dostępne i które użytkownik portalu dostarcza przez te portale społecznościowe: w tym imię, naziwsko, nickname, adres poczty elektroniczne, informacja na profilu w portalu społecznościowym, zdjęcie.
8.3 Dane osobowe jako część naszych profilów przetwarzane są celem:· odpowiedzi na prywatne wiadomości, adresowane do nas,· przeprowadzenia debaty w formie komentarzy pod oddzielnymi postami,· dzielenia się naszymi powiadomieniami z ludźmi, którzy śledzą nasze profile albo strony
8.4 Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest nasz interes prawny, który polega na odpowiadaniu na skierowane do nas pytania, przeprowadzaniu dyskusji, informowaniu o naszej działalności i tworzeniu oraz budowie stosunków.
8.5 W tym czasie proszę pamiętać, że podczas korzystania z naszych profilów operatorzy portali społecznościowych także przetwarzają Państwa dane dla własnych celów i w wymiarze, którego nie obejmuje ta Polityka. Cel i objętość przetwarzania danych osobowych przez operatorów portali społecznościowych są szczegółowo opisane w Polityce prywatności wyżej wymienionych portale społecznościowych dostępnej na ich stronach.
8.6 Użytkownicy Portalu zawsze mogą usunąć swoje komentarze pod naszymi publikacjami, przestać nas śledzić albo zrezygnować z konta na wyżej wymienionych portalach społecznościowych.

09

PROFILOWANIE

9.1 Możemy profilować Państwa dane osobowe, żeby dostarczać grupie docelowej i personalizować nasze marketingowe wiadomości, propozycje i reklamę. To oznacza, że możemy wykorzystywać zebrane przez nas dane dla korygowania skierowanego do Państwa powiadomienia stosownie do Państwa potrzeb. W takim wypadkach nie korzystamy z algorytmów w celu podjęcia decyzji, które mogą wpłynąć na Państwa status prawny.
9.2 Jeśli zdecydują się Państwo, że nie chcą Państwo już otrzymywać od nas personalizowanych propozycji, rekomendacji odnośnie do produktów albo informacji marketingowej, mogą Państwo z tej usługi zrezygnować w dowolnym momencie.

10

SPOSOBY I TERMINY PRZETWARZANIA OSOBISTEJ INFORMACJI

10.1 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika realizuje się nie ograniczając terminu, w jakikolwiek dozwolony przez prawo, również w systemach informacyjnych danych osobowych z wykorzystaniem zasobów automatyzacji albo bez.
10.2 Użytkownik daje zgodę Administratorowi na przekazywanie danych osobowych osobom trzecim, szczególnie kontrahentom, wyłącznie celem świadczenia usług Użytkownikowi.
10.3 Administrator udostępnia Państwa dane osobowe tylko tym współpracownikom i partnerom, którzy potrzebują tej informacji dla zabezpieczenia pracy strony i świadczenia usług, odpowiadania na zapytania i przetwarzania zgłoszeń.
10.4 Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe postronnym agentom/dostawcom lub przedsiębiorcom związanym obowiązkiem zachowania poufności w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych dla celów opisanych w Polityce. Może to obejmować, ale nie ogranicza się do nich, dostawców IT i nauczycieli kursów.
10.5 Użytkownik wyraża zgodę na to, że Firma ma prawo udostępniać i przekazywać jego dane osoby osobom trzecim bez jakichkolwiek dodatkowych powiadomień, nie zmieniając przy tym celu ich przetwarzania. W tym również na sprawdzanie wskazanej w zgłoszeniu informacji i nie ma nic przeciwko przekazywaniu, dla możliwego i niezbędnego wyjaśnienia danej informacji osobom trzecim, a pod nimi rozumiem: urzędy skarbowe, operatorzy mobilni i pocztowi, inne fizyczne i/albo osoby prawne.
10.6 Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim, które świadczą mu usługi prawne.
10.7 Możemy przekazywać Państwa dane osobowe w rozmiarze, którego wymaga prawo, na przykład, jeśli jesteśmy obowiązani ujawnić Państwa dane personalne, żeby wykonać jakikolwiek obowiązek w zakresie prawa.
10.8 Administrator używa niezbędnych organizacyjnych i technicznych czynności dla ochrony informacji osobowej Użytkownika przez bezprawnym albo przypadkowym dostępem, zniszczeniem, przekręceniem, blokowaniem, kopiowaniem, poszerzaniem, a także przez innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich.
10.9 Kiedy przekazujemy Państwa dane osobowe, to we wszystkich wypadkach jakikolwiek przekaz będzie odpowiadać przewidzianej przez prawo ochronie danych.
10.10 Za każdym razem, kiedy zbierane albo przetwarzane są Państwa dane osobowe, będziemy je zbierać tylko dopóty, dopóki będzie to potrzebne dla wykonania celów, dla których były gromadzone.
10.11 Po zakończeniu okresu zbierania Państwa dane zostaną całkowicie usunięte.
10.12 Od momentu wycofania zgody Administrator obowiązany jest wstrzymać przetwarzanie danych osobowych.
10.13 Usunięcie i zniszczenie danych osobowych przechodzi w sposób, który obejmuje możliwość wznowienia danych osobowych.
10.14 Administrator korzysta ze statystycznej analizy odwiedzania strony przez Google Analytics (Google Inc., znajdująca się w USA).Administrator nie przekazuje operatorowi tej usługi danych osobowych, a tylko bezosobową informację. Usługa opiera się na wykorzystywaniu plików cookie na sprzęcie użytkownika. To dotyczy informacji o ustawieniach użytkownika zebranej przez internetową sieć Google. Użytkownik może przeglądać i redagować informację otrzymaną dzięki plikom cookie za pomocą narzędzia https://www.google.com/ads/
preferences/
.
10.15 Administrator korzysta z analizy statystycznej odwiedzania strony przez Microsoft Clarity. Administrator nie przekazuje operatorowi tej usługi danych osobowych, a tylko bezosobową informację. Usługa opiera się na wykorzystywaniu plików cookie na sprzęcie użytkownika.
10.16 Administrator korzysta z metod remarketingu, które pozwalają dostosowywać powiadomienia reklamowe do zachowania Użytkownika na stronie internetowej, co może stwarzać iluzję, że dane osobowe użytkownika wykorzystuje się do śledzenia, ale w praktyce żadne dane osobowe nie są przekazywane od Administratora operatorom reklamowym. Technologicznym warunkiem takiej działalności jest zaakceptowanie plików cookie.
10.17 Administrator wykorzystuje piksel Facebooka. Ta technologia znaczy, że Facebook (Facebook Inc., znajdująca się w USA) wie, że osoba, zarejestrowana na nim, korzysta z Portalu. W tym wypadku bazuje na danych, dla których on sam jest administratorem. Administrator nie przekazuje żadnych dodatkowych danych osobowych Facebook. Usługa opiera się na wykorzystywaniu plików cookie na sprzęcie użytkownika.
10.18 Administrator korzysta z decyzji, która analizuje zachowanie użytkowników przez stworzenie map termicznych i zapis zachowania na stronie. Ta informacja staje się anonimowa przez wysłaniem operatorowi serwisu, żeby wiedział, jakiej osoby fizycznej dotyczy. W szczególności nie zapisują się hasła i inne dane osobowe.

11

OBOWIĄZKI STRON

11.1 Użytkownik jest obowiązany:11.1.1 Aktualizować, dopełniać dostarczoną informację o danych osobowych w razie jej zmian.
11.1.2 Kierować się rozporządzeniami Polityki prywatności, korzystając z Portalu.
11.1.3 Korzystać z Portalu wyłącznie w celu wskazanym w tej Polityce prywatności.
11.1.4 W żaden sposób bez pozwolenia Administratora nie używać materiałów umieszczonych na Portalu w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, nie podejmować prób ingerencji w źródłowy kod strony albo rozbioru strony.
11.1.5 Nie korzystać z Portalu w celu wysyłania jakichkolwiek wiadomości nacechowanych przemocą, obraźliwych, znieważających lub takich, które w jakikolwiek inny sposób naruszają prawo godności oraz szkodzą reputacji Firmy i osób trzecich, a także niechcianych wiadomości komercyjnych (‘’spam’’).
11.1.6 Nie wykorzystywać oprogramowania dla ingerencji albo podejmowania prób ingerencji w pracę strony.
11.2 Administrator jest obowiązany:11.2.1 Wykorzystywać otrzymaną informację wyłącznie do celów określonych w tej Polityce.
11.2.2 Zapewnić zbieranie poufnej informacji w tajemnicy, nie rozpowszechniać bez poprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie realizować sprzedaży, wymiany, publikacji lub rozpowszechnienia na inne możliwe sposoby przekazanych danych osobowych Użytkownika z wyjątkiem wypadków przewidzianych przez tę Politykę prywatności.
11.2.3 Stosować środki bezpieczeństwa w celu ochrony prywatności danych osobowych Użytkownika zgodnie z porządkiem, który zazwyczaj wykorzystuje się dla ochrony takiego rodzaju informacji w sprawach biznesowych.
11.2.4 Blokować dane osobowe, które odnoszą się do odpowiedniego Użytkownika od momentu zwrócenia się Użytkownika, lub jego prawnego przedstawiciela, albo upoważnionego organu ochrony praw podmiotów danych osobowych na okres sprawdzenia, w razie wykrycia niewiarygodnych danych osobowych albo bezprawnych działań.

12

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH

12.1 Użytkownicy mają prawo na korzystanie z Portalu wyłącznie celem:
12.1.1 Zaznajomienia się z materiałami odnośnie do usług świadczonych przez Firmę i jej partnerów.
12.1.2 Zamawiania usług
12.1.3 Otrzymywania usług
12.1.4 Uczestnictwa w projektach Firmy.
12.1.5 Zwrócenia się w sprawie usług
12.1.6 Zwrócenia się do Firmy z zapytaniami, komentarzami, skargami i propozycjami, które mogą być skierowane na email: hello@practima.io, a także otrzymywania odpowiedzi od Firmy.
12. 2 Jakiekolwiek wykorzystanie Portalu w innym celu uważane jest za łamanie prawa.
12.3 Przekazując Administratorowi dane osobowy małoletniej i/lub nieletniej osoby, Użytkownik gwarantuje, że jest opiekunem prawnym takiej małoletniej i/lub niepełnoletniej osoby oraz wyraża zgodę na przetwarzanie, wykorzystanie i, w razie potrzeby, przekazanie trzecim osobom takich danych w wypadkach określonych przez tę Politykę lub obecne prawodawstwo.
12.4 Jeśli przetwarzamy dane osobowe Użytkowników portalu, mają Państwo następujące prawo:
12.4.1 Prawo na odwołanie zgody. W jakimkolwiek momencie Użytkownik ma prawona odwołanie swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, która miała miejsce do wycofania. Wycofanie zgody jest możliwe tylko odnośnie do przyszłego przetwarzanie danych osobowych, ale nie tych danych, które już zostały przetworzone. Decyzje i procesy, które zostały podjęte podczas przetwarzania danych osobowych, nie mogą zostać anulowane.
12.4.2 Prawo dostępu do danych. Mają Państwo prawo na potwierdzenie, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, i, jeśli tak, otrzymać dostęp do nich i następującej informacji: cele przetwarzania; kategorie danych osobowych; informacja o odbiorcach albo kategorii odbiorców, szczególnie o odbiorcach w innych krajach lub organizacjach międzynarodowych; jeśli jest to możliwe, planowany termin zbierania danych osobowych, a jeśli jest to niemożliwe, kryteria określenia tego terminu; cała dostępna informacja o źródle danych, jeśli została zebrana bezpośrednio od Użytkowników Portalu; informacja o automatyzowanym podejmowaniu decyzji, włączając w to profilowanie, jeśli zostało wykorzystane.
12.4.3 Prawo do korekty danych. Dane osobowe Użytkowników, które przetwarzamy, powinny być aktualne i prawidłowe. Mają Państwo prawo wymagać korekty danych lub poprawiać je samodzielnie (jeśli taka funkcja jest dostępna).
12.4.4 Prawo na usuwanie danych.Użytkownicy Portalu mają prawo wymagać od Administratora natchymiastowego usunięcia ich danych osobowych. Prawo na usunięcie danych może podlegać pewnym ograniczeniom, na przykład, przez przepisy prawne (szczególnie normy podatkowe) albo prawny interes kontrolera odnośnie do ustalania, rozpatrywania i ochrony przed pozwami. Jeśli takie ograniczenia istnieją, powiadamiamy o tym w odpowiedzi na zgłoszenie.
14.4.5 Prawo na ograniczanie przetwarzania. Użytkownik Portalu ma prawo wymagać ograniczeń przetwarzania w wypadkach:· Użytkownik poddaje w wątpliwość poprawność danych osobowych. W tej sytuacji sprawdzimy dane i ograniczymy przetwarzanie na okres niezbędny do sprawdzenia – nie więcej niż miesiąc,· Przetwarzanie danych Użytkownika portalu jest niezgodne z prawem i w zamian za usunięcie Użytkownik wymaga ograniczenia ich wykorzystania;· Administrator więcej nie potrzebuje danych osobowych w celach przetwarzania, ale Użytkownik Portalu ich potrzebuje dla ustalenia, przedstawienia lub ochrony pretensji;· Użytkownik portalu nie pozwolił na przetwarzanie. Ograniczenie będzie trwać dopóty, dopóki nie wyjaśni się, czy prawne podstawy dla przetwarzania mają przewagę nad podstawami dla nieudostępniania Użytkownikowi portalu.
12.4.6 Prawo na przeniesienie. Jeśli dane Użytkownika Portalu są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika Portalu lub na podstawie umowy między Użytkownikiem Portalu a Administratorem, Użytkownik Portalu ma prawo na otrzymanie swoich danych osobowych i ma prawo wymagać, żeby wysłano je innemu wyznaczonemu przez niego administratorowi, jeśli jest to techniczne możliwe, i jeśli dane osobowe, które obejmuje prawo na przeniesienie danych, przetwarzane są w postaci elektronicznej.
12.4.7 Prawo na niezgadzanie się. Jeśli dane Użytkownika portalu przetwarzane są na podstawie prawnego interesu Administratora, Użytkownik portalu ma prawo w dowolnym momencie nie zgodzić się na przetwarzanie swoich danych. Administrator nie ma pozwolenia na przetwarzanietych danych osobowych, jeśli nie udowodni istnienia legalnych, ważnych i prawnych podstaw do przetwarzania, które przekraczają interesy, prawa i wolności Użytkownika portalu lub podstawy do ustalania, badania lub ochrony pretensji.
12.4.8 Prawo do złożenia skargi prezesowi Urzędu ochrony danych osobowych. Jeśli Użytkownik portalu odkryje, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu ochrony danych osobowych. Informację i proces składania skargi można znaleźć na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
12.5 Zasady realizacji praw i wniosków w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
12.5.1 Wniosek odnośnie do praw należy wysyłać poprzez pocztę elektroniczną na adres: hello@practima.io.
12.5.2 Przekażemy informację o zastosowanych działaniach w związku z otrzymaną prośbą w najkrótszym terminie, w każdym razie nie później niż w ciągu miesiącu od momentu wpłynięcia wniosku.
12.5.3 W związku ze złożonością wniosku albo ilością wniosków miesięczny termin może przedłużyć się jeszcze o dwa miesiące, o czym zostaną Państwo powiadomieni, również o przyczynie, nie później niż miesiąc od momentu złożenia wniosku.
12.5.4 Jeśli Użytkownik portalu wysłał swój wniosek w postaci elektronicznej, informacja również zostanie przekazana w postaci elektronicznej, jeśli jest to możliwe.
12.5.5 Informacja o prawach i odpowiedzi na zapytania Użytkowników portalu jest bezpłatna. Jednak, jeśli zapytania są nieuzasadnione lub nadmierne, o ciągłym charakterze, Administrator może rościć sobie prawo do pobierania rozsądnej opłaty (włączając w to wydatki administracyjne na udzielanie informacji, kontakt lub realizację działań) lub rezygnacji z wykonania wniosku.

13

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

13.1 Ze względu na swoich Użytkowników i starając się uczynić przebywanie Użytkowników na Portalu maksymalnie komfortowym, Firma uważa za niezbędne analizowanie zachowania, upodobań i interesów Użytkowników za pomocą plików cookie. Dany rodzaj analizy pozwala Firmie na nabycie doświadczenia w sferze współdziałania z Portalem oraz stworzenie dla Użytkownika maksymalnie wygodnego interfejsu i nawigację przez Portal.
13.2 Zgodnie z klasyfikacją Międzynarodowej Izby Handlowej, Firma wykorzystuje następujące typy plików cookie:
1) Niezbędne – pliki cookie, które pozwalają Państwu przemieszczać się na stronie i wykorzystywać podstawowe funkcje Portalu takie jak dostęp do bezpiecznych sfer, rejestracja i autoryzacja, a także wyszukiwanie. Niezbędne pliki cookie także umożliwiają zapamiętywanie poprzedniej aktywności użytkownika podczas przechodzenia na poprzednią stronę w tym samym seansie.
2) Produktywność – pliki cookie, które zbierają informację o tym, jak Użytkownik korzysta z Portalu. Te dane są zbierane na urządzeniu Użytkownika między sesjami w przeglądarce. Przykładem takich danych mogą być: czas przebywania na Portalu, najczęściej odwiedzane strony, jakie strony najbardziej interesują Użytkownika, jak skuteczna jest ta czy inna reklama i/lub kampania marketingowa et cetera.Cała informacja, zebrana za pomocą produktywnych plików cookie, przeznaczona jest do celów statystycznych i analitycznych. Niektóre dane cookie mogą być przekazywane osobom trzecim, które otrzymały pozwolenie od strony internetowej, ale tylko do celów wyżej wymienionych.
3) Funkcjonalne – pliki cookie, które wykorzystuje się do zapamiętywania ustawień ulepszających odwiedzanie strony, przechowują się na urządzeniach Użytkownika między sesjami w przeglądarce. Przykładem takich danych mogą być: imię użytkownika, informacja o opublikowanych komentarzach, język strony, lokalizacja, informacja o tym, czy Użytkownik korzystał wcześniej z danego komponentu, a także inne ustawienia i konfiguracje Portalu.Funkcjonalne pliki cookie także pozwalają użytkownikom na przeglądanie video contentu, wykorzystywanie interaktywnych obiektów (ankiety, formularze, głosowanie) i podłączanie się do portali społecznościowych.
13.3 Dla ulepszenia odwiedzania strony funkcjonalne pliki cookie zapamiętują informację od Użytkownika, zwiększając skuteczność współdziałania z Portalem.
13.4 Niektóre dane plików cookie mogą być przekazywane osobom trzecim, które otrzymały zgodę od strony, ale tylko do celów wyżej wymienionych.
13.5 Profilowanie – pliki cookie, które wykorzystuje się do zbierania contentu, który może zainteresować Użytkownika. Te dane przechowują się na urządzeniach Użytkownika między sesjami w przeglądarce. Przykładem takich danych może być: śledzenie polecanych materiałów w tekstowej, graficznej lub audiowizualnej postaci w celu zapobiegania powtórnemu pokazowi, kierowania docelową reklamą, oceny skuteczności kampanii reklamowych, informacja o przejściu Użytkownika na inne strony przez linki, a także inne ustawienia i konfiguracje Portalu.
13.6 Portal może dzielić się informacją z innymi stronami, włączając w to klientów, reklamodawców, agencje i powiązanych partnerów biznesowych, żeby wyświetlać docelową reklamę wysokiej jakości.
13.7 Dla świadczenia lepszych usług i informacji, jakości obrazu i szczegółowej analizy zawartości Portalu Firma wykorzystuje usługi innych zewnętrznych firm takich jak Facebook, Instagram, Alphabet Inc. i innych. Te firmy mogą wykorzystywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika podczas korzystania z Portalu. Proszę zwrócić uwagę, że Portal nie wpływa na pracę plików cookie, które wykorzystują strony internetowe. Mogą Państwo poczytać o niezbędnej informacji odnośnie do ich wykorzystywania na odpowiedniej stronie.
13.8 Warunki wykorzystania Google Analytic https://marketingplatform.google.
com/about/analytics/terms/pl/
13.9 Zarządzanie plikami cookie. Popularne przeglądarki (wymienione niżej) automatycznie akceptują pliki cookie. Żeby wyłączyć korzystanie z plików cookie, proszę trzymać się instrukcji na stronie ‘’Informacja’’ w przeglądarce. Przejść na stronę ‘’Informacja’’ można przez ustawienia przeglądarki albo naciśnięcie klawisza F1:Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/
pl-pl/privacystatement
Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/pl/
privacy/websites/#cookies
Google Chrome – https://support.google.com/chrome/
answer/95647?hl=pl
Opera - https://help.opera.com/pl/
latest/web-preferences/#cookies

13.10 Ważne: ustawienia plików cookie w przeglądarkach na mobilnych urządzeniach mogą się różnić; należy pamiętać, że należyte funkcjonowanie Portalu jest możliwe tylko za pomocą plików cookie; odłączenie plików cookie może przyczynić się do ograniczenia dostępu do contentu i nieprawidłowej pracy Portalu.
13.11 Żeby skontaktować się z Firmą odnośnie do wykorzystania plików cookie, proszę wysłać wiadomość na adres hello@practima.io. Jeśli Użytkownik nie włącza plików cookie albo celowo usuwa wszystkie pliki cookie w swojej przeglądarce, prośba o włączenie plików cookie będzie się powtarzać podczas korzystania z Portalu.
13.12 Informacja o użytkownikach, otrzymana przez pliki cookie, nie jest sprzedawana i upubliczniania, ale jest własnością firmy, do której należy strona internetowa.

14

TRANSGRANICZNE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

14.1 Państwa dane osobowe mogą być przekazane do krajów/organizacji międzynarodowych spoza europejskiej strefy gospodarczej, jeśli te kraje/organizacje, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, zostały ogłoszone takimi, które zabezpieczają należyty poziom ochrony danych osobowych do poziomu ochrony w europejskiej strefie gospodarczej, lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich gwarancji, które mogą polegać na wykorzystaniu obowiązkowych korporacyjnych zasad, standardowych rozporządzeń o ochronie danych zaakceptowanych przez Komisję Europejską, standardowych rozporządzeń zaakceptowanych przez prezesa Biura Ochrony Danych Osobowych lub postanowienia umowne dozwolone przez prezesa Urzędu ochrony danych osobowych.

15

USTALENIA, BADANIA I OCHRONA PRZED PRETENSJAMI

15.1 Celem ustalania, badania i ochrony przed pretensjami możemy przetwarzać dane osobowe zebrane dla innych celów i niezbędne dla celów wyżej wymienionych.
15.2 Objętość danych będzie zależeć od rodzaju pretensji i objętości naszych usług, których może dotyczyć pretensja. Na przykład może to być imię, nazwisko, adres, historia korzystania z naszych usług. W uzasadnionych wypadkach, na przykład, po usunięciu konta, dane osobowe mogą w pewnej mierze być archiwizowane i przetwarzane tylko dla celów określonych w tym punkcie, w ograniczonym i niezbędnym rozmiarze.
15.3 Celem przeprowadzenia badania albo ochrony przed możliwymi pretensjami dane będą przetwarzane do zakończenia okresu przedawnienia. W tym celu dane podlegają archiwizacji, dostęp do nich będzie ograniczony i nie będą przetwarzane w jakichkolwiek innych celach. Po zakończeniu terminu ograniczenia dane zostaną ostatecznie usunięte.

16

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. ZMIANY W POLITYCE

16.1 Administrator wykorzystuje odpowiednie techniczne i organizacyjne czynności dla zabezpieczenia ochrony przetwarzanych danych, ich integralności i prywatności, w szczególności chroni dane przed niesankcjonowanym rozpowszechnianiem, przetwarzania łamiącego prawo i zmiany, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
16.2 Firma ma prawo wnosić zmiany do prawdziwej Polityki prywatności bez zgody Użytkownika.
16.3 Nowa Polityka prywatności wchodzi w życie od momentu umieszczenia jej na stronie Firmy, jeśli nic innego nie przewiduje nowa redakcja Polityki prywatności.
16.4 Wszystkie propozycje lub pytania dotyczące tej Polityki prywatności należy wysyłać na adres poczty elektronicznej hello@practima.io
16.5 Ważna Polityka prywatności znajduje się na stronie pod adresem https://practima.io/privacy.
16.6 W dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia możemy zmieniać lub aktualizować jakiekolwiek rozporządzenia danej Polityki prywatności przez umieszczenie na stronie jej zaktualizowanej wersji. Proszę o przeglądanie Polityki prywatności od czasu do czasu, żeby wiedzieć o zmianach i aktualizacjach. Wszystkie zmiany w tej Polityce prywatności stają się ważne od momentu ich publikacji. Kiedy składają Państwo zamówienia, biorą Państwo udział w akcji, badaniach albo w inny sposób współdziałają Państwo z nami, zgadzają się Państwo na nowe warunki Polityki prywatności w redakcji, która jest ważna w tym momencie. W przypadku ogłoszenia jakiejkolwiek części danej Polityki prywatności za ważną lub nieważną, inne jej części pozostaną ważne.
16.7 Jeśli chcą Państwo otrzymać dodatkową informację o zbieraniu, wykorzystaniu, ujawnieniu, przekazaniu lub przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub realizacji jakiegokolwiek z wyżej wymienionych praw, a także w innych kwestiach związanych z Polityką prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: hello@practima.io lub przez telefon pod numerem: +48222662082.

Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji i analizy korzystania z witryny, pomocy w naszych działaniach marketingowych.  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.